Oppdatert:
December 29, 2004


FUNKSJONSANALYSE

Funksjonsanalysen har to primære oppgaver; individanalyse i forbindelse med evaluering for bestemte oppgaver,
og evaluering i forbindelse med avlsutvelgelse.
Det er et siktemål er at en standardisert funksjonsanalyse vil gi holdbare data som grunnlag for evaluering av både individer og
avlspopulasjon som helhet.
De mentale anlegg man måler, og som verdsettes for individet i funksjonsanalysen er følgende:
Stor lille Ågåt


1. Tilgjengelighet: Møteprogram og evne/vilje til å ta kontakt med fremmede mennesker.

2. Lekelyst: Vilje/evne til lek med fører/fremmed person.

3. Flokkdrift: Hvor hurtig innlemmer hunden nye medlemmer i flokken, og dens lyst til å samle den.

4. Sosial kamp: Vilje/evne til kamp.

5. Sosial dominans: Selvbevissthet, evne/vilje til å klatre på rangstigen.

6. Jaktlyst: Lyst/evne til å følge og fange et bytte.

7. Byttegripende: Evne og intensitet i å gripe byttet.

8. Forsvarslyst: Lyst til å stanse en intrenger.

9. Funksjonsutvikling: Intensitet og hurtighet i forsvarsarbeidet.

10. Terskelverdi flukt/angrep: Hvor sterk trussel må til for å utløse flukt eller angrep.

11. Avreaksjon: Evne til å ta seg inn etter ubehag/belastning.

12. Konsentrasjon: Evne til å holde oppmerksomheten.

13. Koordinering: Riktig handling mellom og mot opplevelsene/påvirkningene.

14. Temperament: Evne til tilpasning til omgivelsene/oppfatte nye inntrykk.

15. Mot: Evne til selvstendig å løse oppgave, handlekraft.

16. Skarphet: Refleksreaksjon mot trussel som kommer brått på innenfor indre revirgrense (4 meter).

17. Skuddfasthet: Reaksjon/avreaksjon på skudd.


Hunden må innfri visse kritterier for å bestå.
Atferd som kvalifiserer til underkjenning er kort beskrevet:
agressivitet,
bestående agressivitet,
manglende evne til å løse problemer,
manglende evne til å avreagere,

skuddberørthet/skuddreddhet.
til toppen av siden
MH-BESKRIVNING
Både brukshundprøver og mentaltester brukes som avlsverktøy.
MH beskriver hundens reaksjoner i ulike situasjoner. Reaksjonene beskrives i en intensitetsskala.
MHbeskrivningen kanbrukes aktivt for å forbedre rasens mentalitet. Gjennom at så mange hunder som mulig beskrives, kan mentale forandringer i rasen oppdages. Flere raseklubber har utarbeidet en raseprofil. I raseprofilen kan man avlese rasens gjennomsnittsverdi på de forskjellige momentene, og sammenligne med ønskelige verdier for rasen.
Andre som har nytte av en MHbeskrivning er oppdrettere - for valg av avlspartner og for å følge opp avkom, valpekjøperen - for å få en oppfatning om foreldredyrenes mentalitet, og hundeeier - for utdannelse av hunden.
Av de som har utarbeidet testen kan nevnes Sven Järverud, Curt Blixt og Lars Fält.Hvor står schäferhunden i dag i forhold til ønskverdig mentalitet
Statistikken viser at schäferhundens adferd ikke ligger helt opp til det som er ønskelig på enkelte områder. Interessen for jakten skulle vært bedre, det samme med å gripe byttet.
Schäferhunden har også problem med å våge å undersøke det den har blitt redd for.
Det som bør forbedres, er altså lekelysten, jaktlyst og griping, samt nysgjerrigheten.


til toppen av sidenMomentene i MHbeskrivningen

1 Kontakt.
Hund og hundeeier går rundt i gruppen, deretter tar testleder kontakt med hund og hundeeier. Testleder tar så med hunden, som er i bånd, litt unna eier og forsøker å skape kontakt og innbyr til samarbeid. Tilbake til fører handterer testleder hunden ved å kjenne på ben, kropp, se på tenner e.l.

Beskriveren ser på hundens reaksjoner ved kontakt og samarbeid, og om den lar seg handtere av fremmede.

Det er ønskelig at hunden ikke viser seg reservert eller overdrevet kontaktsøkende, og at den kan engasjere seg i samarbeide med mennesker.

2. Lek
Leken foregår mellom testlederen og hund. Hunden får leke drakamp og løpe etter en fille som testleder kaster.
Beskriveren ser på hundens vilje til samarbeid, dens lyst til å løpe etter og gripe, og hvor engasjert den er i leken.

En hund som skal utdannes, er enlere å jobbe med dersom den har gjenstandsinteresse og har samarbeidsvilje.

3.jakt
Hunden får jage en "hare", dvs. en fille som dras i sik-sakmønster ifra hunden.
Beskriveren ser på hundens interesse for å løpe etter, hvor raskt den starter, og hva den gjør med byttet når den når fatt i det.

Det er ønskelig at hunder som skal utdannes har jaktinteresse.

4. Aktivitetsninvå
I dette momentet beskrives hundens oppførsel når det IKKE skjer noe. Fører står stille i 3 minutter med hunden i kobbel.

Det ønskelige er at hunden kan veksle mellom aktivitet og passivitet, og her kunne forholde seg stille og rolige.

5. Avstandslek
I dette momentet får hunden oppsøke og engasjere seg i lek på avstand fra føreren. En figurant utkledd i stor kappe leker med en gjenstand og inviterer til lek. Så forsvinner figurant inn i skjul, og hunden slippes for å kunne oppsøke figuranten. Når hunden kommer fram har figuranten tatt av seg kappen og inviterer til lek med hunden.

Beskriveren ser på hundens nysgjerrighet, vilje og mot til å forlate føreren og om den er interessert i å leke med figuranten.

Det ønskelige er at hunden er nysgjerrig og vil forlate føreren.

6. Overraskelse
Hunden utsettes for en visuell overraskelse i form av en utsoppet overrall som plutselig dras opp foran den. Her reagerer hundene veldig forskjellig, noen blir redde, andre viser aggresjon. Det er viktig at hunden både reagerer og avreagerer. Det vil si at redselen og mistenksomheten slipper taket og at hunden kan ta kontakt med overrallen.
Beskriveren ser på hundens nysgjerighet og evne til å avreagere, og hvor mye hjelp den trenger fra fører.

En hund som anvendes i avl bør ikke være overdrevet engstelig og redd, da dette videreføres gjennom arv.

7.Lydfølsomhet
I dette momentet blir hunden utsatt for en akustisk overraskelse i form av skrammel (kjetting på blikkplate). Her ser beskriveren på hvor lang og omfattende reaksjonen er , og hvordan hunden kommer over eventuell redselsreaksjon.

Hunder som anvendes i avl og utdannelse bør ikke være for lydfølsomme, da dette kan være tegn på at hunden er engstelig og urolig.

8. Spøkelser
To truende "spøkelser" (mennesker utkledd i hvite gevanter fra topp til tå) nærmer seg langsomt hunden.
Beskriveren ser på hundens evne til å stå imot trusselen, om den viser evne til å forsvare seg og eier, og hvilken interesse den har av å undersøke spøkelsene når de har stoppet og snudd fra hunden.

I og med at beskrivningen skal selektere hunder for avl og utdannelse, er det interessant å se hvordan hunden reagerer i truende situasjoner, og hvordan hunden løser disse.

9.Lekslyst
I moment 2 ble hundens lekslyst prøvd. Den har nå blitt utsatt for en del påkjenninger, og det er derfor av interesse igjen å se hvordan lekslysten nå er.

10. Skuddprøve
Skudd blir avfyrt ca. 20 meter fra hunden. Hunden blir prøvd både i passivitet og aktivitet.
til toppen av sidenKARAKTETEST

Karaktertest består av å teste hundens tilgjengelighet, nervekonstitusjon, samt skuddprøve.
hunden må være fylt 10 måneder, og må være registrert i NKK eller register anerkjent av NKK.

Prøven har ingen form for skarpe eller aggresive innslag.
De påkjenningenee hunden utsettes for er ikke større enn den normalt møter i samfunnet.
Kravet skal være at hunden møter slike påkjenninger på en tilfredstillende måte.


til toppen av siden
MOMENTENE I KARAKTERTESTEN:

Tilgjengelighetsprøve
Fremmede personer skal kunne ta i hunden uten at den viser redsel eller agresivitet.
Den som utfører prøven skal innby til kontakt.

Passiv figurant.
En helt tildekket figurant, hvor hunden passerer.
Hvis hunden oppdager denne, skal den kunne undersøke hva som skjuler seg under dekket.
Hjelp fra fører til dette er tillatt, og hunden får rimelig med tid på seg.

Nervekonstitusjonsprøve.
"Skrammel". Hunden er i bevegelse fremover, og lyden kommer fra siden.
Hunden skal inne rimelig tid, med hjelp fra fører kunne gå frem til skrammelet uten å være altfor redd eller oppjaget.

Visuell påvirkning.
Plutselig tilsynekomst av en bevegelig figurant som beveger seg raskt på skrå foran og videre fra hunden.
Også her skal hunden innen rimelig tid, med hjelp fra fører, kunne undersøke dette.

Skuddprøve.
Hundens reaksjon på skudd testes.
Prøven avbrytes dersom hunden viser seg skuddredd eller skuddberørt.

til toppen av siden

 
til toppen av siden


MH-beskrivning


Karakter-
test
Webmaster Birgit Husom
© 2002 Birgit Husom